Varikliukas 05W

€12.00

220/240V-50/60Hz;
5W; 0,2AMP; 1300RPM

Kaina: €12.00