Varikliukas 16W

€14.00

220/240V-50/60Hz;
16W; 0,50AMP; 1300RPM

Kaina: €14.00