Varikliukas 25W

€17.00

220/240V-50/60Hz;
25W; 0,65AMP; 1300RPM

Kaina: €17.00