Varikliukas 34W

€22.00

220/240V-50/60Hz;
34W; 0,90AMP; 1300RPM

Kaina: €22.00